Jesteś tu: Strona główna > Metody spektralne

Metody spektralne

Akwizycja

Opracowano metodę spektralnego skanowania punktowego jak również powierzchni w zakresie VIS/NIR (400 nm - 1000 nm). Dzięki zastosowaniu specjalnej głowicy spektralnej akwizycja sygnału widmowego przebiega równolegle, co radykalnie skraca jej czas.

Przetwarzanie obrazów

Metoda oferuje filtrację obrazów 2D dla zadanej długości fali oraz wyznaczanie widm absorbancji i reflektacji. Dzięki operacjom na maskach i warstwach uzyskano bardzo wydajne narzędzie selekcji poszczególnych znaków i regionów badanych dokumentów.

Analiza i wizualizacja

Opracowano wiele dedykowanych algorytmów do kryminalistycznego badania dokumentów w zakresie spektralnym m.in.:

  • automatyczna segmentacja wg. kryterium maksymalnych różnic spektralnych,
  • automatyczna i półautomatyczna klasyfi kacja oparta na metodzie korelacyjnej i minimalizacji błędu,
  • analiza PCA (Principal Component Analysis) dla redukcji przestrzeni cech,
  • rozpoznawanie wzorców i uczenie maszynowe np.: one class clasiffier.

Zaimplementowana wizualizacja umożliwia prezentację w formie widmowej (dla punktu lub wyselekcjonowanego obszaru, znaku) oraz jako obrazy 2D i 3D fi ltrowane wg. kryterium statycznego lub gradientowego długości fali. Powyższe algorytmy pozwalają wykrywać subtelne różnice między krzywymi spektralnymi poszczególnych środków kryjących dla całego obrazu zarejestrowanej próbki, co w konsekwencji stanowi doskonałe narzędzie identyfi kacji przeróbek i dopisków.